Veřejná zakázka

Zde najdete nejdůležitější dokumenty k veřejné zakázce na výběr dodavatele, který postaví a 20 let bude provozovat Centrum Palmovka. Tendr proběhl prostřednictvím tzv. "soutěžního dialogu", jednoho z nejnáročnějších typů výběrových řízení. Městská část Praha 8 zakázku vypsala v dubnu 2010 a nejvhodnější nabídku vybrala v září 2010, pouhé dva týdny od podání nabídek. Smlouva s vítězným uchazečem byla podepsána v říjnu 2010.

 

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikace představuje jednu z nejdůležitějších částí procesu zadávání veřejné zakázky. Zadavatel si jejím prostřednictvím zajišťuje, že dodavatel bude schopen plnit všechny závazky, které vyplývají z předmětu veřejné zakázky (v tomto případě návrhu budovy, projektu, realizace a správy po dobu dvaceti let). Požadavky, které jsou v kvalifikaci uvedeny, musí vždy beze zbytku odůvodněny předmětem plnění, a musí mu být přiměřené. Kvalifikace musí být nastavena „rovně“, transparentně a nediskriminačně.

Vzhledem k tomu, že v případě Centra Palmovka zadavatel sloučil do jedné zakázky různé typy plnění, které měl realizovat jeden dodavatel, je v tomto případě kvalifikace nastavena pro jednoho silného partnera. Uchazeči o zakázku tak museli například doložit pojistnou smlouvu na 100.000.000,- Kč, minimální obrat 50.000.000,- Kč za poslední tři účetní období nebo realizaci obdobných významných zakázek v hodnotě 30.000.000,- Kč.  Další z požadavků byl např. na projektové manažery a architekty, kteří již realizovali podobné projekty v hodnotě 1.000.000.000 Kč.

Kvalifikační dokumentace (4,24 MB)

 

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace je soubor údajů požadavků a technických podmínek, které vymezují předmět plnění. Měla by být podrobná do té míry, aby umožňovala uchazečům vypracovat a podat srovnatelné nabídky. Kromě požadavků a podmínek na zpracování nabídky také musí obsahovat hodnotící kritéria – tedy co a jakým způsobem bude zadavatelem hodnoceno tak, aby uchazeči věděli , jak mají sestavit nabídku, která bude mít šanci na úspěch. Váha kritérií odráží význam, který zadavatel tomu kterému kritériu přikládá. V případě výstavby Centra Palmovka zadavatel hodnotil:

  • cenu za návrh budovy, projektovou dokumentaci, výstavbu a správu po dobu 20 let (váha 40%)
  • obchodní řešení, tedy reálnost ročního výnosu, který musí být min. 4% ročně (váha 20%) (Pozn.: vítězný návrh společnosti Metrostav nabízí roční výnos ve výši 4,3 % ročně, výnos, který přesáhne tuto míru, připadne ze 40% vítěznému uchazeči, tedy Metrostavu.)
  • technické řešení, tedy kvalitu návrhu, který měl být „praktický“, „reprezentativní“, „provozně nenáročný“, „komfortní pro zaměstnance“ apod., přičemž nic z toho zadavatel konkrétněji nedefinoval, a řešení volnočasových aktivit, které měly nabízet aktivity, „které nejsou v současné době v okolí Palmovky dostupné“, které budou „co nejširší a nejpestřejší pro co největší spektrum občanské veřejnosti“ (váha kritéria 30%).

(Pozn.: vítězný návrh společnosti Metrostav nabízí prostor pro volnočasové aktivity v rozsahu 2% celkové plochy, a jedná se prostor určený pro fitness a podobné aktivity).

  • rozsah pronajímatelné plochy, k níž uchazeč doložil přísliby nájmů od budoucích nájemců (váha kritéria 10%)

Zadávací dokumentace (6,34 MB)

 

Protokoly z jednání hodnotící komise

Z každého jednání je hodnotící komise povinna sepsat protokol a zdokumentovat do něj postup tohoto jednání. Protokol musí být co nejkomplexnější, a musí z něj jednoznačně vyplývat, na čem se komise v rámci konkrétního jednání usnesla a jakým způsobem byly jednotlivé nabídky hodnoceny.

I. jednání hodnotící komise (1 MB)

II. jednání hodnotící komise (1,48 MB)

III. jednání hodnotící komise (10,5 MB)

 

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Písemná zpráva, kterou hodnotící komise pořídí na závěr celého výběrového řízení, je jeden z klíčových dokumentů celé veřejné zakázky. Zpráva obsahuje seznam nabídek, popis způsobu hodnocení včetně jeho odůvodnění a výsledek hodnocení. Způsob hodnocení nabídek musí být kdykoliv zpětně přezkoumatelný.

Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek ve výběrovém řízení na realizaci Centra Palmovka poskytla Městská část Praha 8 s vyretušovanými číselnými údaji.

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek (5,58 MB)

 

Smlouva o výstavbě

Smlouva o výstavbě byla součástí veřejné zakázky na realizaci Centra Palmovka, navrhl ji zadavatel (=Městská část praha 8) a její návrh byl závazný. Uchazeči doplňovali pouze zadavatelem požadované informace (např. ceny). Smlouva byla zveřejněna na stránkách www.novapalmovka.cz s vymazanými cenami a bez osmnácti příloh, které jsou její nedílnou součástí. Ačkoliv byla smlouva navržena Městskou částí Praha 8, a měla by tedy primárně hájit její zájmy, obsahuje množství sporných ustanovení:

  • rozhodčí doložka namísto soudního řešení sporu
  • změny podstatné náležitosti smlouvy (práva a požadavky vyplývající ze smlouvy byly zcela převedeny na jiné subjekty)
  • změnová řízení – je možné navrhovat změny plnění, výstavby, projektové dokumentace nebo ceny, což může být v rozporu se Zákonem o veřejných zakázkách
  • peněžní vztahy jsou nastavené v neprospěch Městské části (odměna pro poskytovatele je několikanásobně větší než sankce za neplnění podmínek, není stanovena pravidelnost splátek u sankcí apod.)
  • ve smlouvě jsou vyloučeny všechny možnosti odstoupení od smlouvy, která ze zákona vyloučit lze

Smlouva o výstavbě a poskytování služeb (11,4 MB)

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky