Centrum Palmovka - s vyloučením veřejnosti

V roce 2010 prosadila ODS v Praze 8 v čele s tehdejším starostou Josefem Noskem stavbu nové radnice a obchodního domu Centrum Palmovka. Naše sdružení tento záměr dlouhodobě kritizuje hlavně z následujících důvodů:

- o zásadní investici, která má být ve veřejném zájmu, nebyla informována veřejnost;

- výběrové řízení, v němž byl vysoutěžen nejlepší návrh, bylo netransparentní;

- uzavřená smlouva na stavbu a provoz Centra Palmovka je pro Prahu 8 nevýhodná;

- nebyla nijak prokázána výhodnost resp. návratnost vysoké investice;

- obhajoba Centra Palmovka jako způsobu jak „zkulturnit“ dolní Libeň je účelová a neudržitelná;


Zdroj: http://tabuk007.blog.czZdroj:  Jiří Janíček

 Příprava projektu – s vyloučením veřejnosti

O stavbě nové radnice a obchodního centra rozhodovala Rada Prahy 8 složená ze členů ODS v březnu/dubnu v roce 2010. Zatímco starosta Josef Nosek v radničních novinách veřejnosti tvrdil, že o tak velkém projektu rozhodne příští zastupitelstvo, za zády veřejnosti probíhaly přípravy na zadání veřejné zakázky. Jejím předmětem byl koncepční návrh, stavba a provoz nového objektu včetně radnice po dobu 20 let.

Projekt nové radnice byl tajně vysoutěžen během května až září 2010. Zastupitelstvo hlasovalo až o konečné realizaci projektu na svém posledním zasedání před komunálními volbami dne 22.9.2010 (celou časovou osu najdete zde). Veřejnost se o záměru postavit novou radnici dozvěděla z médií. Radnice Prahy 8 své občany o tak důležitém záměru vůbec neinformovala – natož aby vedla skutečnou diskusi. První oficiální informace byly zveřejněny v měsíčníku Osmička až říjnu v roce 2011, tedy rok po podpisu smlouvy.

Naše sdružení uspořádalo na toto téma dvě veřejné debaty, zástupci ODS se nezúčastnili ani jedné z nich. Zároveň jsme starostovi Jiřímu Janků adresovali několik dotazů a jako občané Prahy 8 jsme ho vyzvali k větší otevřenosti v informování, na naše výzvy pan starosta nijak nereagoval.

Protože k projektu v miliardové hodnotě nebyly zveřejněny prakticky žádné informace, žádali jsme o ně během roku 2011/2012 dle zákona o svobodném přístupu k informacím. Radnice Prahy 8 nám je vydávala velmi neochotně – o některých dokumentech tvrdila, že neexistují, jiné vydávala za obchodní tajemství. Z procesních důvodů jsme se proto museli pravidelně odvolávat na magistrát hl. města Prahy. Za získané informace nám byly účtované tisícikorunové částky.

Informace, které se nám podařilo získat, jsme zveřejnili na našich webových stránkách, které tak v současnosti přestavují nejkomplexnější informační zdroj o Centru Palmovka.

Oficiální stránky www.novapalmovka.cz, na něž odkazují zástupci radnice jako na relevantní informační zdroj, provozuje soukromá firma na zakázku, obsahují jen obecné a nekonkrétní fráze a novou radnici propagují pouze jako komerční  projekt.

 

Výběrové řízení – mlha přede mnou, mlha za mnou

Výběrové řízení na stavbu a provoz Centra Palmovka považujeme za netransparentní hlavně z následujících důvodů:

- Praha 8 zadala stavbu Centra Palmovka jako jednu velkou zakázku a uměle sloučila několik různých druhů prací – návrh budovy, vypracování projektové dokumentace, stavbu i následnou správu, což podstatně komplikuje možnost kontroly nad nakládáním s veřejnými prostředky;

- protože ve veřejné zakázce byla účelově sloučena architektonická, projekční, stavební i správcovská část, byly diskriminovány firmy a společnosti, které poskytují jen některé tyto služby;

- namísto otevřeného řízení byl zvolen tzv. soutěžní dialog, kdy zadání spoluvytváří sám uchazeč, pro použití tohoto typu výběrového řízení neměla Praha 8 pravděpodobně zákonné důvody, čímž by porušila Zákon o veřejných zakázkách;

- hodnotící kritéria byla zvolena natolik obecně, že nebylo jasné co přesně a jak chce zadavatel hodnotit – veřejnost dodnes neví, proč vyhrál výběrové řízení právě Metrostav Development, hodnotící kritéria ani návrhy ostatních uchazečů nebyly dodnes zveřejněny;

- Praha 8 se pokusila z výběrového řízení účelově vyloučit dva ze tří uchazečů;

- nebyla zveřejněna celá smlouva – Praha 8 nezveřejnila 18 příloh, které jsou její nedílnou součástí, a vymazala jednotkové ceny za stavbu z důvodu údajného obchodního tajemství – takové tvrzení považujeme za účelové a v rozporu se zákonem o svobodném přístupu k informacím.

Porušením Zákona o veřejných zakázkách se zabývá Úřad na ochranu hospodářské soutěž (=antimonopolní úřad), když na základě několika podnětů zahájil s Prahou 8 správní řízení.

 

Smlouva na stavbu Centra Palmovka – v čí prospěch?

Smlouvu na stavbu a provoz Centra Palmovka si navrhla sama Praha 8 jako objednatel, pro druhou stranu byla smlouva závazná a nesměla nic měnit.

Opakované posudky vyhodnotily smlouvu, kterou uzavřela Praha 8 se společností Metrostav Development, jako nevýhodnou. Jeden z nich si zadala v roce 2010 také TOP09 na Praze 8, posudek najdete zde.

Další posudek si nechalo zpracovat naše občanské sdružení od nezávislé advokátní kanceláře. Kompletní posudek najdete zde. Smlouva byla hodnocena jako nevýhodná např. v následujících bodech:

- Praha 8 si dobrovolně zúžila možnosti odstoupení od smlouvy a oproti zákonné úpravě ji tak pro sebe učinila nevýhodnou – díky tomu je od smlouvy velmi komplikované odstoupit, a to i v případě, že bude Metrostav závažným způsobem smlouvu porušovat;

- smlouva obsahuje tzv. rozhodčí doložku, což je pro subjekt veřejné správy nestandardní –  v praxi to znamená, že případné spory nebude Praha 8 řešit soudní cestou, ale prostřednictvím rozhodců; takové řešení sporu je neveřejné a nepřezkoumatelné běžnými soudy;

- výrazná ekonomická nerovnováha smlouvy v neprospěch Prahy 8 – odměny pro Metrostav Development jsou šestinásobně vyšší než pokuty za nedodržení povinností, zatímco v praxi je běžné, že se smluvní pokuty za prodlení pohybují v řádu desítek procent, v případě této smlouvy jsou 10x nižší;

- ve smlouvě jsou velmi široce vymezeny „důvěrné informace“, což je v případě, že jednou ze smluvních stran je veřejnoprávní subjekt netransparentní a nestandardní, objednatele coby veřejný subjekt takové ustanovení znedůvěryhodňuje.

Za právní a poradenské služby a konzultace v souvislosti se stavbou nové radnice vyčlenila Praha 8 více než 13 000 000 korun.

 

Centrum Palmovka jako (ne)výhodná investice

Zastánci projektu prezentují záměr postavit za veřejné prostředky komerční centrum jako způsob jak bezpečně uložit peníze, resp. jako výhodnou investici, která bude generovat zisk. Dosud však nebyla zveřejněna žádná studie proveditelnosti nebo finanční analýza, které by tato tvrzení věrohodně doložily. Zástupci ODS ani TOP09 neuvedli z jakých zdrojů či dat jejich tvrzení čerpají, a jak byla finanční návratnost spočítána.

Z posudku znalce na oceňování nemovitostí, které si nechala zpracovat organizace Transparency International, vyplývá, že:

- vzhledem ke stávající situaci na trhu s komerčními nemovitostmi se pravděpodobně nepodaří naplnit Centrum Palmovka ze 100%;

- odhadovaný zisk, který bude Centrum Palmovka generovat, se pohybuje kolem 20 milionů ročně (zatímco společnost Metrostav garantuje zisk 52 milionů korun ročně);

- znalec v daném oboru doporučil celý projekt přehodnotit a před případnou stavbou důkladně zvážit skutečné potřeby úřadu Prahy 8

Kompletní posudek najdete zde, na přání autora neuvádíme jeho jméno.

Přiměřenost nákladů na stavbu a provoz Centra Palmovka nelze vzhledem k nedostatku informací posoudit.  Částky za dílčí práce jsou však např. dle standardních honorářových sazebníků vzhledem k celkovým nákladům vyšší o desítky až stovky procent:

Náklady na dokumentaci pro územní řízení  jsou ve výši 25.297.898,-, cena obvyklá je cca 10 mil. Kč.
Náklady na dokumentaci pro stavební řízení jsou ve výši  27.570.25,-, cena obvyklá je cca 15 mil. Kč
Náklady na dokumentaci pro provedení výstavby   jsou ve výši 29.361.761,- , cena obvyklá je cca 19 mil. Kč

 

„Zkulturnění“ dolní Libně aneb rozdíl mezi spotřebitelem a občanem

Kromě návratnosti vložených prostředků argumentují zastánci projektu z řad politiků „zkulturněním“ nebo také „oživením“ dolní Libně. Souhlasíme s tím, že tato část města je dlouhodobě zanedbaná. Pamlovka je vnímána jako jedno z nejméně příjemných pražských míst. Spíše než obchodní centrum, jehož stavba nerespektuje územní plán, potřebuje Palmovka dlouhodobou koncepci, strategii, kterým směrem a jak se bude rozvíjet, a jakou roli bude v životě osmé městské části mít.

Součástí této koncepce by mohlo být například vyřešení komplikovaných vlastnických vztahů jednotlivých pozemků, které brání rozvoji, řešení širších urbanistických a dopravních vztahů v území formou soutěže, regulace velkého množství heren, které generují sociální patologii apod.

Tuto vizi prozatím nikdo z politiků nepředložil. Namísto toho je tu jako spásné řešení představen obří monoblok bez jakýchkoliv širších souvislostí, vůči němuž se naopak bude případná budoucí zástavba vymezovat.

„Zkulturnit“ pochází od slova „kultura“, a i když by si to snad někteří přáli, kultura není ani obchoďák, ani kanceláře.

 

Další informace:

Reportáže natočené www.nasipolitici.cz:

Deset neznámých nad novou radnicí...

Deset neznámých nad novou radnicí 1.díl - Projekt

Deset neznámých nad novou radnicí 2.díl - Supertendr

Deset neznámých nad novou radnicí - Nejistá budoucnost

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky