Libeňský most?

Libeňský most

Spolupracujeme s iniciativou Libeňský most Nebourat, Nerozšiřovat na záchraně Libeňského mostu. Nový posudek Kloknerova ústavu ČVUT připouští možnost rekonstrukce ve stávající podobě a navrhuje kroky, které je v tomto směru potřeba podniknout. Ovšem popisuje důkladně také špatný stav zanedbaného mostu, a odpovědný radní Hl. m. Prahy Petr Dolínek si z posudku vybral jen tu část o špatném stavu mostu a argumentuje jí na cestě ke zbourání a nesmyslnému rozšíření střední části mostu. Současně nová naděje na rekonstrukci ve stávající podobě svitla 20. ledna, když Ministerstvo kultury zahájilo nové řízení o prohlášení Libeňského mostu za národní kulturní památku.

DVĚ DŮLEŽITÉ AKCE!

V sobotu, 23. ledna 2016 se ustkuteční procházka s architektem Petrem Kučerou, pořádaná iniciativou Libeňský most nebourat, nerozšiřovat! Sraz je ve 14:00 u Synagogy na Palmovce. Aktuální informace na této fcb události.

Procházku berte jako informační průpravu na debatu s politiky, kterou pořádáme 8jinak! a iniciativa Libeňský most nebourat, nerozšiřovat společně v úterý, 26. ledna 2016 v 19:00 v Husově kapli, ul. U Pošty 6, Praha 8 - Libeň. V panelu zasednou primátorka hlavního města Prahy Adriana Krnáčová, radní pro dopravu a náměstek primátorky Petr Dolínek, starosta MČ Praha 8 Roman Petrus, starosta MČ Praha 7 Jan Čižinský, ředitel Institutu plánování a rozvoje Prahy Petr Hlaváček a zástupci dalších magistrátních stran Jiří Nouza za TOP09 a Filip Humplík z ODS a za veřejnost Adam Scheinherr. V publiku budou další významní hosté. Moderuje architekt Petr Kučera. Aktuální informace na této fcb události.

Dne 28. 1. se také můžete od 9:00 zúčastnit jednání zastupitelstva Hl. m. P., kde se bude o Libeňském mostu rozhodovat.

Více do minulosti - naše kroky, sumarizace:

Na jednání zastupitelstva Hlavního města Prahy dne 10. září vystoupila zástupkyně spolku 8jinak! Pavlína Kalandrová v interpelacích s následujícím příspěvkem, určeným radnímu a náměstkovi Petru Dolínkovi a radnímu Karlu Březinovi:

"Jsem členkou spolku 8jinak!, aktivního na Praze 8. Ve shodě s Českou komorou architektů, Klubem za starou Prahu, představiteli městské části Praha 7 a řadou dalších osob jsme přesvědčeni, že Libeňský most je památka - významné dílo významného architekta Pavla Janáka - a měl by být zrekonstruován ve své stávající podobě. Rozšiřování není nutné.
Naše otázky jsou:
- Proč se má bourat?
- Proč se bourání říká "rekonstrukce"?
- Proč se nezveřejňují žádné informace a vizualizace?
- Existuje-li studie náročnosti a ceny rekonstrukce ve stávající podobě, co říká? A neexistuje-li, proč?"

Odpověď nám přišla pouze od pana Petra Dolínka (poskytneme na vyžádání a časem zveřejníme i zde). Karel Březina, který nejen že během interpelací nebyl v sále, ale ani nesplnil svou povinnost do 1 měsíce na občanskou interpelaci zareagovat, už asi po letech zcela rezignoval na veškeré aspekty politické odpovědnosti vůči občanům.

Na problém jsme uměleckou, provokativní formou upozornili i happeningem "Obětování Libeňského mostu" na našem letošním Zažít Libeň jinak. Záměrná byla už volba místa této pouliční slavnosti. Zde si můžete prohlédnout fotografie z akce.

Jsme velmi vděčni MČ Praha 7 za uspořádání veřejné diskuse v červnu 2015.

Děkujeme Adamu Scheinherrovi za aktivní sběr informací a jejich průběžné zveřejňování na fcb stránce Libeňský most Nebourat, nerozšiřovat. Děkujeme, že nám poskytl své vědomosti a čas pro sumarizaci, kterou jsme zveřejnili na pouliční slavnosti Zažít Libeň jinak a předkládáme i zde:

Libeňský most? Nejdelší most v Praze (780 metrů), Holešovice a Libeň spojuje od roku 1928, dílo architektů Pavla Janáka a Františka Mencla. Most byl navržen jako nedílná součást souboru pražských mostů. Od svého otevření nebyl významněji opravován.
V současné době se připravuje rekonstrukce mostu, jejím výsledkem bude zřejmě úplně jiný most: zaměnitelná, nezajímavá stavba dálničního charakteru s nepochopitelným trávníčkem uprostřed. Architekti mluví o demolici cenné památky, urbanisté o špatném a nestrategickém rozhodnutí, sdružení Auto*Mat o vzniku nežádoucího průtahu z Libně do Holešovic.

Jak šel čas:
2002 – most poničen povodněmi
2003 – zahájení projektu rekonstrukce
2004 – územní rozhodnutí – rozšíření mostu z původních 21 na 27,5 resp. 26 metrů
2009 – zvažováno několik variant rekonstrukce včetně opravy ve stávající podobě (náklady – 750 000 000) a rozšíření (náklady 1,3 mi liardy), projekt získal stavební povolení (primátor Pavel Bém - ODS)
2010 – TSK zadala diagnostiku mostu společnosti Pontex s následujícím závěrem: oprava mostu není optimální, ale je možná, zároveň je zvažována demolice z důvodu špatného stavu. Obloukové pásy by musely být zesíleny, beton je prakticky na konci své životnosti a její prodloužení není možné. Nutným předpokladem opravy je nákladné zesílení mostu. Odhad životnost případné opravy je 20 let, přičemž projektanti uvádějí, že řada skutečností, které mohou možnosti opravy ovlivnit, se ukáže až během prací při odhalení oblouků.
2011 – stavební povolení prodlouženo do září 2013 (primátor Bohuslav Svoboda - ODS)
2013 – stavební povolení opět prodlouženo (primátor Tomáš Hudeček – TOP09), prodloužení je zdůvodněno uzavírkou, která je reálná v horizontu 5 let. Navrhované řešení akceptuje výhled na 30 až 100 let a navazuje na dopravní stavby dle platného územního plánu, včetně tunelu pod Palmovkou, bez toho že by dopravní
plány z 60. let byly přehodnoceny. Náklady na nový projekt by činily min. 12 000 000. Náklady na prodloužení stavebního povolení činily 1 900 000.
2015 – vyhlášen tendr na zhotovitele stavby
2018 – plánované ukončení rekonstrukce

Technická správa komunikací tvrdí:
Cílem rekonstrukce mostu je odstranění havarijního stavu, nutnost uvést stavbu do provozního stavu, tak aby stavba kapacitně vyhovovala předpokládanému dopravnímu zatížení – koncepce dopravy, která by rozšíření mostu vysvětlovala, nebyla zveřejněna. Součástí rekonstrukce musí být protipovodňová opatření. Most bude rozšířen z 21 na 26 metru. Bez této rekonstrukce hrozí úplné uzavření mostu. Stávající projektová dokumentace z roku 2006 je zastaralá, neodpovídá skutečnosti, a projekční riziko vyplývající z nedostatečného soupisu prací, dodávek a služeb (tedy z neexistující prováděcí dokumentace) bude přeneseno na zhotovitele stavby. V návaznosti na projektovou dokumentaci byl v roce 2006 zpracován rozpočet na rekonstrukci mostu ve výši 1,9 miliardy korun bez DPH. V roce 2015 vypsala TSK výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace a stavby, smlouva by měla být uzavřena ještě v roce 2015. Rekonstrukce by měla být hotova do 30 měsíců od podpisu smlouvy. Rekonstrukce měla být podle předpokladu zahájena v červnu 2015, zatím nebyl vybrán zhotovitel. Stavební povolení bylo prodlužováno a vyprší na konci roku 2015.

Jak to bude až to bude – a bude to tak?
» Od křižovatky Dělnická x Jankovcova (Holešovice) po sjízdné rampy bude most rozšířen ze stávajících 21 na 26 metrů
» U tramvajových zastávek Libeňský most bude pouze jeden pruh pro automobilovou dopravu
» Mezi tramvajovými zastávkami Libeňský most – Palmovka bude jeden průjezdný a jeden parkovací pruh pro automobilovou dopravu
» Od tramvajové zastávky Palmovka na křižovatku Palmovka (160 metrů) bude jen tramvajová trať

Co na to Praha 7:
Městská část Praha 7 pro rozšíření nevidí důvod, stávající šířku a profi l mostu vnímá jako dostačující. Rozšíření mostu a jeho proměna v kapacitní tranzit ní komunikaci je pro Prahu 7 nežádoucí, proti rekonstrukci v navrhované podobě mluví i architektonická a historická hodnota mostu. Výhrady má Praha 7 i k nedostatečným protipovodňovým opatřením. Jako řešení navrhu je Praha 7 kvalitní a citlivou rekonstrukci při zachování jeho stávající šíře, proporcí i všech detailů architektonického řešení. Důraz klade i na zachování přirozených ploch s vegetací podél řeky, vysokou prostupnost oblastí pod mostními oblouky pro pěší a cyklistickou dopravu, a podél celého oblouku Vltavy.

Co na to Praha 8:
Osmička chce, aby byl most bezpečný a mohly po něm bezpečně jezdit tramvaje, auta a chodit chodci a to co nejrychleji. Městská část Praha 8 nechce, aby se
dlouho diskutovalo o tom, co a jak, protože hrozí, že se vy členěné fi nance přesunou na jiný most.

Podle Klubu za starou Prahu:
Klub za starou Prahu podal návrh na Ministerstvo kultury návrh na zápis Libeňského mostu na seznam nemovitých kulturních památek (první návrh podal v roce
2004 Národní památkový ústav, neúspěšně). Odvolává se na most jako vynikající ukázku jednoduchého, ale velmi účinného architektonického řešení nejvyšších
kvalit „v robustním puristickém stylu, v němž ještě přežívají i kubistické prvky,“ což z Libeňského mostu činí jedinečný a nikde jinde nezopakovaný příklad aplikace
kubistického tvarosloví na mostní stavbu. Most je součástí záměrně komponované skupiny pražských mostů, kterou Ing. Mencl, přednosta mostního odboru pražského magistrátu, zamýšlel jako „jednotnou harmonickou skupinu, řešenou z vyššího hlediska bez jednotlivých zálib a předsudků“, ve které je třeba „dbáti žádoucí rozmanitosti, aby byl každý most pokud možno jiný, od předešlých odlišný“. Význam mostu tak přesahuje rámec jedné stavby a stává se součástí souboru, který patří k nejvýznamnějším prvkům formujících vnitřní panorama historického centra města.

A podle České komory architektů:
ČKA podporuje postoj Prahy 7 – zachovat most jako architektonicky cenný a zpochybňuje nutnost investovat do nákladné rekonstrukce (rozšíření), která bude znamenat likvidaci původního mostu a zároveň je z dopravního hlediska nestrategickým a špatným rozhodnutím.

Nepodložená čísla na závěr:
Rozpočet na demoliční rekonstrukci a rozšíření činí 1,9 miliardy. Náklady na rekonstrukci, která by most zachovala, byly odhadovány na 750 000 000 – TSK údajně všechny původní plány a projekt skartovala. Podle jiných zdrojů by úspora při rekonstrukci mostu v původní šíři činila cca 130 000 000, což nelze nijak ověřit. Podle zástupců TSK by příprava nového projektu činila 2-3 roky, náklady na nový projekt jsou odhadovány na desítky milionů korun.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky