Blanka 2 - zajímá to radnici Prahy 8?

Dne 29.října 2011 jsme odeslali otevřený dopis radnímu pro dopravu Matěji Fichtnerovi. Jeho reakce přišla za neuvěřitelné 4 hodiny. Náš dopis i reakci pana radního si můžete přečíst níže.

 
Vážený pane Fichtnere,
 
obracíme se na Vás jako na zástupce radnice MČ Praha 8 pro oblast dopravy. Zástupci našeho občanského sdružení 8jinak! se zúčastnili veřejného projednávání k dostavbě Městského okruhu a Libeňské spojky, které se konalo v pondělí 17.10. v hotelu Olympik. K našemu velkému překvapení se na tuto akci nedostavil žádný pověřený zástupce Městské části Praha 8. Tato skutečnost je pro nás obtížně pochopitelná vzhledem k  tomu, že se jedná o stavbu, která navždy změní ráz celé Libně a výrazně zasáhne do života mnoha obyvatel naší městské části.
 
Rádi bychom Vás prostřednictvím tohoto otevřeného dopisu požádali o vysvětlení toho, proč jste se na toto projednávání nedostavil ani Vy osobně, ani žádný Vámi jmenovaný zástupce. Znamená to, že jste toto jednání považoval za nedůležité, na rozdíl od desítek občanů, kteří na něj dorazili?
 
Dále bychom se Vás rádi zeptali, proč nebyla informace o tomto projednávání uveřejněna s dostatečným předstihem v časopise Osmička. Domníváte se, že informace o tomto projednávání byla méně důležitá než jiné informace, které se běžně v měsíčníku objevují?
 
Závěrem našeho otevřeného dopisu bychom Vás rádi požádali, abyste se zasadil o vystavení vizualizací projektu dostavby Městského okruhu a Libeňské spojky v objektu radnice MČ Praha 8. Tyto vizualizace byly do 28.října vystaveny v objektu Magistrátu hl.m.Prahy v Jungmanově ulici a bylo by jistě možné zajistit jejich zapůjčení. Informace o plánované výstavbě Městského okruhu mohou být také poměrně snadno zpřístupněny široké veřejnosti na internetových stránkách MČ Prahy 8 a v časopise Osmička.
 
Předem děkujeme za Vaši odpověď.
 
Tento otevřený dopis zveřejníme na našich internetových stránkách a velmi rádi zveřejníme i Vaši odpověď.
 
 
Za občanské sdružení 8jinak!
Jakub Mareš, v.r.
Jan Urban, v.r.
Barbora Hanžlová, v.r.
 
 
 
 
Vážené občanské sdružení 8jinak!,
 
děkuji Vám za Váš dotaz. Úvodem mé odpovědi mi dovolte nejprve vysvětlit rozdělení kompetencí v rámci stávajícího koaličního uskupení na radnici MČ Praha 8. Oblast dopravy je svěřena TOP 09, zatímco ODS má na starosti oblast územního rozvoje. Zde existuje určitá nepsaná dohoda o tom, že velké dopravní stavby spadají vzhledem ke svému spojení s územním plánem pod tu koaliční stranu, která má na starosti územní rozvoj. Z tohoto důvodu si Vás v této věci dovoluji plně odkázat na člena Rady MČ Praha 8, do jehož kompetence problematika územního rozvoje spadá, tedy na starostu MČ Praha 8 Ing. Jiřího Janků.
 
Váš dotaz se však týká převážně toho, proč jsem se osobně nedostavil na veřejné projednání EIA. Jistě souhlasím s tvrzením, že Městský okruh je jedna z nejvýznamnějších připravovaných dopravních staveb v Praze. Veřejné projednání v obecné rovině, lhostejno zda se jedná o EIA, o územní řízení či o jiný druh řízení, je však pro orgán, který ve věci rozhoduje, prováděno jako jeden ze zdrojů informací potřebných pro správné rozhodnutí v dané věci. Veřejné projednání je tedy nástrojem pro získání podkladů, které nemohou být získány jinak, a také nástrojem zajištění transparentnosti celého procesu. Typicky se tak při veřejném projednání projevují názory občanů, podávají se poslední návrhy, doplnění a případně důkazy k příslušným tvrzením podavatelů.
 
Veřejné projednání ve věci EIA k Městskému okruhu tedy slouží rozhodovacímu orgánu pro získání posledních podkladů pro rozhodnutí ve věci samé, nikoliv jako veřejné diskusní fórum mezi občany a politiky. To je prvním důvodem, proč jsem se tohoto veřejného projednání nezúčastnil.
 
Co se týče mého názoru na trasu a provedení severovýchodního segmentu Městského okruhu a severojižního spojení Prosecké radiály s Balabenkou, známého spíše pod názvem Libeňská spojka, ten jsem prezentoval již v červnové Osmičce (článek "Městský okruh není řešen ideálně, ale je nezbytný"); mé názory v této věci jsou stále stejné.
 
S tím souvisí i druhý a třetí důvod, proč jsem se projednání nezúčastnil. Vzhledem k tomu, že, jak jsem uvedl výše, velké dopravní stavby spadají do kompetence ODS, řídil se názor Rady MČ Praha 8 na tuto stavbu názorem ODS. Rada se proto souhlasně vyjádřila k posudkům v řízení EIA již svým usnesením č. Usn RMC 0689/2011 ze dne 5.10.2011. Protože ctím uzavřené dohody, nezbývá než toto usnesení (spolu s názorem koaličního partnera) respektovat. Za této situace se tedy jeví účast na veřejném projednání jako nikoliv nezbytná, a to jednak proto, že samotná moje přítomnost by v řízení nijak nepomohla, neboť bych rozhodovacímu orgánu žádné nové informace nepřinesl, a jednak také proto, že bych na tomto projednání musel reprezentovat názor a myšlenku, jichž nejsem autorem ani horlivým zastáncem. Taková pozice se mi z duše příčí a zaujmout ji při vší snaze nemohu.
 
Tolik tedy k důvodům mé neúčasti.
 
Co se týče měsíčníku Osmička, opět zde odkazuji na oddělení kompetencí v Radě Městské části, neboť jak územní rozvoj, tak oblast kultury, pod kterou vydávání měsíčníku Osmička spadá, má opět v kompetenci koaliční partner. Je pravda, že jsem se mohl na stav zveřejnění plánovaného veřejného projednání redakční rady Osmičky alespoň pozeptat, což je zřejmě moje chyba, kterou již v tuto chvíli napravit nelze.
 
Co se týče zapůjčení vizualizací a prezentaci severovýchodního segmentu Městského okruhu v Osmičce, beru tyto zmínky jako náměty pro zlepšení komunikace a pokusím se s nimi dále pracovat.
 
S pozdravem
 
Matěj Fichtner

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky