K parkovacím zónám na Praze 8

Praha 8 představila výsledky ankety k parkovacím zónám

6. listopadu 2012 se zástupkyně našeho sdružení Pavlína Kalandrová zúčastnila prezentace výsledků ankety "Chcete zónu placeného stání?", na kterou nás jako zástupce veřejnosti přizval místostarosta Prahy 8 a radní pro dopravu, pan Michal Švarc.

Občané Prahy 8 měli možnost po dobu několika měsíců hlasovat o tom, zda chtějí, nebo nechtějí modré zóny placeného stání ve svých čtvrtích Prahy 8. K tématu proběhla červnová debata s veřejností v Karlíně, a prezentace výsledků průzkumu a návrh zón resp. projektová dokumentace z jara 2012, zveřejněná na stránkách MČ P8.

Naše občanské sdružení obecně vítá všechna opatření, která budou snižovat negativní dopady automobilové dopravy na Praze 8. Naše městská část patří dlouhodobě mezi oblasti Prahy nejvíce zatíženými vysokými emisemi škodlivin z dopravy (NOx, polétavý prach), a tato dlouhodobá zátěž se odráží na zdraví nás všech, kteří na Praze 8 žijeme.

Zavedení parkovacích zón pouze v některých částech Prahy 8 podle našeho názoru povede k tomu, že se objem dopravy v těchto oblastech zvýší (resp. přesune z těch oblastí, kde parkovací zóny zavedeny nebudou). Navíc systém parkovacích zón je jedním z mála dopravních opatření snižujících dopravní zátěž, které mohou být zacíleny na ne-rezidenty a které se dotknou obyvatelů Prahy 8 málo, anebo jim přinesou dokonce určité výhody. Zavedení parkovacích zón by mělo být promyšlené tak, aby za určitých podmínek umožňovalo parkování i ne-rezidentům. Zároveň by městská část měla otevřeně prezentovat způsob, jak naloží s finančními prostředky, které tímto způsobem získá.

 

Proč považujeme tento způsob zjišťování názorů za nešťastný?

Ačkoli oceňujeme snahu radnice MČ Prahy 8 naslouchat názorům občanů – a vyjádřením této snahy byla i zmíněná anketa – musíme bohužel konstatovat, že technické provedení této ankety bylo natolik nekvalitní, že výsledky této ankety nemohou být použity jako podklad pro kvalifikované rozhodování o zavedení parkovacích zón a to z několika důvodů:

  1. Samotný výběr ankety jako formy šetření je nevhodně zvolený, omezení ankety jsou v tomto případě o to vážnější, že můžeme očekávat silnou motivaci odpůrců parkovacích zón na podobnou anketu odpovídat. V tomto případě neexistuje mechanismus, který byl zaručil, že každý člověk na anketu odpoví pouze jednou a že na ni odpoví pouze obyvatelé MČ Prahy 8. Možnost zmanipulování výsledků připouštějí i zástupci radnice, přesto se na základě výsledků chtějí rozhodovat.
  2. Anketa byla bohužel konstruována tak, že zpětně není možné ani přibližně ověřit, do jaké míry vzorek ankety odpovídá svou strukturou populaci MČ P8. Ačkoliv velikost vzorku obyvatel, kteří na anketu odpověděli (cca 5,5 tis.), může vypadat na první pohled impozantně, toto číslo je poněkud zavádějící, protože chyba odhadu populačního parametru závisí především na mechanismu výběru vzorku (ten je v tomto případě neznámý), variabilitě daného znaku v populaci (ta je také neznámá) a teprve v třetí řadě na velikosti výběrového vzorku.
  3. Možná nejvýznamnější námitkou proti podobnému šetření je to, že občané měli a stále mají o systému parkovacích zón velmi málo informací a pokud nějaké přímé zkušenosti s tímto systémem mají, pak většinou z pozice těch, kteří nemohou zaparkovat v jiných čtvrtích, kde byl tento systém již dříve zaveden. 

Ze všech těchto důvodů nepovažujeme výsledky ankety za reprezentativní a domníváme se, že by neměly sloužit jako zásadní nebo dokonce jediný podklad k rozhodování o tak komplexním tématu jakým zavedení parkovacích zón je.

 

Jak tedy zjistit názory občanů lépe?

Podle našeho názoru by měla MČ P8 podniknout následující kroky:
  1. MČ P8 by si měla nechat zpracovat kvalitní dopravně-ekonomickou studii dopadů zavedení parkovacích zón v několika variantách. Tato studie by měla mimo jiné kvantifikovat dopady na dopravní situaci na P8 (kongesce, dostupnost parkovacích míst, využití MHD), dopady na kvalitu ovzduší a s tím  související zdravotní dopady. Srozumitelně prezentovat výsledky studie, kterou si na téma parkovacích zón nechala zpracovat, tak, aby si mohli občané na jejím základě utvořit názor.
  2. Uspořádat kvalitní informační kampaň o tom, jaké jsou výhody a nevýhody parkovacích zón, kampaň by mohla zprostředkovat i přímé osobní zkušenosti obyvatel jiných městských částí, kde již byly parkovací zóny zavedeny.
  3. Pokračovat ve veřejných diskusích o zavedení parkovacích zón.
  4. Zadat si u jedné z renomovaných agentur pro výzkum veřejného mínění šetření názorů obyvatel na zavedení parkovacích zón, anebo uskutečnit k této problematice místní referendum.   

 

 

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky