Palmovka jinak s 8jinak! - a hlavně s vámi

Chceme přispět k hledání pozitivní vize prostřednictvím dialogu občanů, odborníků a zástupců městské části Praha 8, zhodnotit současný stav a definovat požadavky či představy o rozvoji území z pohledu obyvatel.

Co se děje?

Palmovka a její okolí dlouhodobě zůstává jedním z nejošklivějších míst současné Prahy. Rozlehlá tramvajová křižovatka je obklopená stánky, které mají nejlepší léta dávno za sebou, neudržovanou zelení, zanedbanými pozemky a chátrajícím autobusovým nádražím. Navazující „pěší zóna“ v ulici Na Žertvách je plná parkujících aut, v okolních uličkách funguje řada heren, které mají na život v okolí negativní vliv. Zanedbané předpolí Libeňského mostu pak dělá z Palmovky místo „na konci světa“.

Na Palmovku je pohlíženo jako na „území nikoho“, místo bez vlastní historie kde nikdo nebydlí. Objevují se i názory že Palmovka jiná být nemůže, „protože je to prostě křižovatka“ – slouží pouze dopravě a není důvod se tu zastavit a pobývat.

palmovka.jpg

 

Opak je pravdou. Palmovka je historicky důležitou křižovatkou starých obchodních cest, které směřovaly z Prahy na východ (zajímá-li vás historie, poslechněte si zajímavou přednášku Richarda Biegla).

Z celopražského hlediska se jedná o významné rozvojové místo. Význam Palmovky vnímá i městská část Praha 8, když se sem rozhodla umístit sídlo nové radnice.

Další stavby sem umístili nebo plánují umístit developeři – většinou se jedná o kancelářská centra bez architektonických kvalit, stručný výčet plánovaných projektů najdete zde. Tyto jednotlivé „projekty“ nelze považovat za zdravý rozvoj. Jsou stavěny bez jasné koncepce celého území, je jim účelově přizpůsobován územní plán, úřady jim bez důvodu udělují výjimky. Komerční vytěžování území nevede ke zdravému a příjemnému městu, kde se dobře žije i podniká, ale ke vzniku kancelářských ghett, která danému místu nepřinášejí téměř žádnou kvalitu.

Útvar rozvoje hlavního města Prahy (URM) zadal urbanistickou studii, která by rozvoj území pojala jako celek a nastínila možnosti a vizi budoucího rozvoje. Autorem studie je Ing. Arch. Josef Pleskot, který je zároveň autorem některých navrhovaných komerčních projektů. Jeho studie tak pracuje s vlastními realizacemi a namísto objektivního pohledu na věc obhajuje stávající trend. Praha 8 si ke studii objednala oponentní posudek, který až na několik drobných výhrad Pleskotovu studii přijal. Původní zadavatel URM ji naopak odmítl.

Naše cíle / projekt

Jako aktivní a zodpovědní občané si myslíme, že Palmovka si zaslouží skutečnou vizi - koncepci podle které se bude dlouhodobě rozvíjet, tak aby se z nevábné křižovatky uprostřed ničeho stal „právoplatný“ kus města.  Místo má potenciál významného lokálního centra, křižovatky mezi historickými městy a periferií Prahy.

Myslíme si, že je v na místě požadovat tuto koncepci po našich volených zástupcích, kteří si rozvoj městské části dali do volebních programů. Myslíme si, že by tato vize měla být definována společně, prostřednictvím dialogu politiků, místních obyvatel a odborníků tak, jako se to děje v ostatních městských částech.

Myslíme si, že jedním z řešení je vyhlášení veřejné urbanistické soutěže, jejíž zadání vznikne právě na základě takového dialogu.

Projekt Palmovka jinak! chce právě takový dialog iniciovat. Zapojit se může každý, kdo má chuť a komu záleží na budoucnosti Palmovky.

Jak?

Přijďte na společné plánovací setkání občanů, architektů a zástupců Prahy 8, na kterém budeme diskutovat o Palmovce z hlediska dopravního, sociálního, ekonomického i historického, o současné podobě územního plánu (který počítá s průjezdem Palmovky s kapacitou 20.000 aut denně!), dopravní situaci apod. Občané se budou moci vyjádřit k současným problémům daného místa.

Kdy?

Plánovací setkání proběhnou 3, první se uskuteční  ve středu 9. 10. od 19:00 v libeňském Sokole. O termínech dalších setkání budeme informovat na našich stránkách, facebookovém profilu, nebo e-mailem.

A dál?

Na základě výsledků plánovacích setkání budou stanoveny obecné principy rozvoje. Architekti a urbanisté připraví podklady pro zadání urbanistické soutěže. Pokud budou tyto podklady podpořeny a odsouhlaseny městskou částí Praha 8, vznikne oficiální návrh odsouhlasený Českou komorou architektů. Vítězný návrh soutěže bude dokončen jako územní studie a zaregistrován jako územně plánovací podklad – jako takový bude pro dané území závazný.

 

 

 

 

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky