Dopravní řešení pro Dolní Libeň

Radnice Prahy 8 uspořádala debatu o budoucnosti dopravy v Dolní Libni, respektive představení dopravně-urbanistické studie tak, jak ji pro Útvar rozvoje hlavního města Prahy připravil Ing. arch. Josef Pleskot. Naše sdružení uspořádání debaty velmi vítá. Domníváme se však, že vzhledem k důležitosti tématu není možné vést pouze debatu formální, ale je zapotřebí vést debatu skutečnou a otevřenou.

Ve vypracované studii navrhuje architekt Pleskot zrušit plánované podtunelování libeňské synagogy a veškerou dopravu vést po povrchu, což je jistě žádoucí. Součástí tohoto řešení je však zrušení pěší zóny v ulici Na Žertvách a zprovoznění ulice pro auta v celé její délce. V širších souvislostech tak bude dopravně propojena východní a západní část Prahy, kdy bude pro automobilovou dopravu plně zpřístupněn Libeňský most, tramvajová křižovatka na Palmovce a ulice Na Žertvách až po Balabenku.

Cílem navrhovaného řešení je podle jejího autora i zástupců Prahy 8 „dořešit dopravní situaci“ a „umožnit urbanistický rozvoj Dolní Libně“. Tyto snahy se však bohužel opírají o zcela chybný předpoklad znějící „ulice, kudy nejezdí auta, je mrtvá“.

Rušení pěší zóny a její nahrazení komunikací pro auta vnímáme jako vysoce problematické, přesto však jako stále obhajitelné za předpokladu, že bude vyvážené velmi významnými benefity v jiných místech. Vzhledem k tomu, že „dopravní řešení“ bylo automaticky prezentováno jako řešení automobilové dopravy a ostatní způsoby dopravy (pěší, cyklistická) prezentovány nebyly, zůstávají tyto benefity otázkou pro další debatu. Plánované zklidnění Sokolovské není takové, aby vyvážilo nárůst dopravy v ulici Na Žertvách. Automobily budou mít navíc k dispozici zcela novou komunikaci vedoucí z Invalidovny kolem vlakové tratě na Balabenku a nově postavené nájezdové rampy u Libeňského mostu. Paradoxní navíc je, že auta se mají nově vpustit do místa, které je koncipované jako centrum Dolní Libně. V zemích na západ od nás je trend přesně opačný: v centru mají prostor především chodci,cyklisté a hromadná doprava, motorová doprava je vytlačována na okraj.

Oponentní posudek Pleskotovy studie zadala Praha 8 doc. Slabému z dopravní fakulty ČVUT, oponentura však navrhované řešení s drobnými výtkami potvrdila jako žádoucí a smysluplné.

Stejně jako nebylo veřejnosti sděleno, na základě jakých kritérií byl vybrán jako oponent doc. Slabý, domníváme se, že i angažmá arch. Pleskota jako autora urbanistické studie je poměrně problematické. Jako dvorní architekt firmy Metrostav a autor jeho sídla v Libni je navázán na jednoho z největších developerů v zemi a současně je autorem návrhu Centra Palmovka, které v případě realizace stavby definuje území na desítky let dopředu. Domníváme se, že v tomto případě může velmi snadno dojít ke střetu zájmů a že by tak rozsáhlé změny v jednom území neměly být dílem jednoho jediného – byť velmi uznávaného - architekta.

Souhlasíme se zúčastněnými odborníky i zástupci Prahy 8, že lokalita Dolní Libně je dlouhodobě ve velmi neutěšeném stavu. Ten je výsledkem spolupůsobení celé řady faktorů – stavební uzávěry, majetkových vztahů, zanedbávání veřejného prostoru a zeleně, tolerance heren apod. Proměna Dolní Libně v živou, čistou a vyhledávanou čtvrť by měla být výsledkem promyšlené koncepce a dlouhodobého plánování. Zprůjezdnit Palmovku a doufat, že ostatní jaksi přijde samo, nestačí.

8jinak!, spolek

Jsme nezávislá iniciativa působící na Praze 8. Usilujeme o zlepšení kvality života v naší městské části. Naším zájmem je transparentnost veřejné správy, urbanismus a doprava. Pořádáme veřejné debaty a kulturní akce.

naše cíle:

 - posilování občanské společnosti a ochrana práv a zájmů občanů
- ochrana životního prostředí
- vznikání místních Agend 21
- podpora volného a bezpečného pohybu chodců a podpora cyklodopravy
- ochrana kulturních památek
- zvyšování podílu zeleně a její pravidelná údržba
- vývoj v oblasti m.č. Prahy 8, zejména centra Nová Palmovka a Libeňské spojky